POST DA CONSULTAZIUN PER ILS PATRUNS DA CONSTRUCZIUN

Ils impressaris constructurs èn miradurs, constructurs da vias, poliers – e partenaris da contact.
Respostas a Vossas dumondas da construcziun datti gist qua.  

Nus admettain: Sche Vus avais pers la clav-chasa, na savain nus era betg nua ch’ella è. Ma nus savain en cas da basegn, nua ch’i dat in service da clavs. Ed er uschiglio datti qua respostas concretas a dumondas specificas.

Vulais Vus savair tge modas da construir u tge materialias ch’èn adattadas per tge construcziun? Avais Vus dumondas en connex cun prescripziuns u la valitaziun da donns u da mancanzas? Dumandai simplamain. Noss experts respundan gugent a Vossas dumondas concernent la realisaziun d’ina construcziun.

Co che quai funcziuna? Fitg simpel: As annunziai per plaschair tar noss expert via gbv@gbv.ch – entaifer duas emnas fixain nus cun Vus in termin per in discurs persunal gratuit. En il rom da questa offerta na pudain nus natiralmain betg planisar a moda detagliada Vossa chasa nova u scriver ina lavur da doctorat davart edifizis istorics. Ma a dumondas da construcziun concretas respundain nus a moda persunala e cumpetenta.